อบรมระยะสั้น

ผลงานที่ผ่านมา (บางส่วน)
- มวยไทยทัวร์ โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศฮ่องกงกรุ๊ปที่ 1 เช้ามาชมศิลปะมวยไทย และฝึกอบรมระยะสั้น
- มวยไทยทัวร์ โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศฮ่องกงกรุ๊ปที่ 2 เช้ามาชมศิลปะมวยไทย และฝึกอบรมระยะสั้น
- นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB เข้าทำการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เป็นเวลา 2 ชม. เพื่อเป็นกิจกรรมสันทนาการพิเศษแก่เด็กนักเรียน ปี 2548, 2549, 2550 และ 2551
- แสดงศิลปะมวยไทยและฝึกซ้อมมวยไทยขั้นพื้นฐานแก่ พนักงานเจ้าหน้าที่บรืษัท MOTOLORA เป็นจำนวน 500 ท่าน
- ฝึกซ้อมมวยไทยขั้นพื้นฐานแก่ นักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-สวีเดน "โครงการสร้างผู้นำแห่งอนาคต เพื่อการพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 3 ประจำปี 2550"
- โชว์ศิลปมวยไทย+แลกเปลี่ยนศิลปการต่อสู้ระหว่าง "มวยไทย จากโรงเรียนมวยไทย - เทควันโดจากประเทศเกาหลี" เป็นจำนวน 100 ท่าน
- ฝึกสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานแก่ กลุ่ม McKinsey ที่โรงแรมสุโขทัย สาทร
- ฝึกสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานแก่ชาวเกาหลี ที่โรงแรมสุโขทัย สาทร จำนวน 40 ท่าน
- ฝึกสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานแก่ชาวสแกนดิเนเวีย ที่โรงแรมสุโขทัย สาทร จำนวน 30 ท่าน
- ฝึกสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานแก่ชาวฝั่งเศส ที่โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จำนวน 22 ท่าน
- นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB เข้าทำการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เป็นเวลา 2 ชม. เพื่อเป็นกิจกรรมสันทนาการพิเศษแก่เด็กๆนักเรียน ปี 2552
- ฝึกสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานแก่กลุ่ม YPO (YOUNG PRESIDENT ORGANIZATION) จำนวน 18 ท่าน
- ฝึกสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB เข้าทำการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เป็นเวลา 3 ชม. เพื่อเป็นกิจกรรมสันทนาการพิเศษแก่เด็กนักเรียน ประจำปี 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558
- ฝึกอบรมมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวอังกฤษ
- คณะนักเรียนระดับปริญญาโท และ ผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนมวยไทย จำนวน 60 ท่าน

ปี พ.ศ.2554
- นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB เข้าทำการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เป็นเวลา 2 ชม. จำนวน 40 คน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและโชว์มวยไทยโบราณ
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 82 คน ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 39 คน ที่โรงเรียนมวยไทย 
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 32 คน 
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวอเมริกัน จำนวน 48 คน ที่โรงเรียนมวยไทย
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวฮ่องกง จำนวน 7 คน ที่โรงเรียนมวยไทย
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวอเมริกันกรุ๊ป EE : Cultural จำนวน 22 คน ที่โรงเรียนมวยไทย
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวฮ่องกง จำนวน 21 คน ที่โรงเรียนมวยไทย
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวฮ่องกง จำนวน 31 คน ที่โรงเรียนมวยไทย
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวอเมริกันและยุโรป จำนวน 80 คน ที่โรงแรม RENAISSANCE HOTEL
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวฮ่องกง จำนวน 16 คน ที่โรงเรียนมวยไทย

ปี พ.ศ.2555
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวอเมริกันและยุโรป จำนวน 120 คน ที่โรงแรม GRAND HYATT ERAWAN BANGKOK HOTEL
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวฮ่องกงกรุ๊ป PRUDENTIAL จำนวน 115 คน ที่โรงเรียนมวยไทย 
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวอเมริกันและยุโรป กรุ๊ป ZURICH INSURANCE จำนวน 40 คน ที่โรงเรียนมวยไทย
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 21 คน ที่โรงเรียนมวยไทย
- โชว์สาธิตการชกมวยไทยและสอนมวยไทยพื้นฐาน ณ โรงแรม GRAND HYATT ERAWAN, BANGKOK 
- โชว์สาธิตการชกมวยไทยและสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป SONY ERICSSON ณ โรงแรมPENNINSULA BANGKOK HOTEL
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 22 คน ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB 
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 6 รอบเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 220 คน ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB 
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวอเมริกัน จำนวน 25 คน 
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวอเมริกัน จำนวน 21 คน โดย TOP THAI HOLIDAYS
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 17 คน ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่ม ECS HP จากประเทศมาเลเซีย จำนวน 19 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดีย จำนวน 150 คน พร้อมจัดการแข่งขันมวยไทย นัดพิเศษในงานเลี้ยง GALA DINNER

 

ปี พ.ศ.2556-2560
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่ม PRUDENTIAL ชาวฮ่องกง จำนวน 25 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB จำนวน 22 คน ที่โรงเรียนมวยไทย
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐาน ISB CHOICE UNIT จำนวน 171 คน ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐาน ISB CHOICE UNIT จำนวน 109 คน ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐาน ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB 
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป EF Cultural, USA จำนวน 21 คน ที่โรงเรียนมวยไทย
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐาน ISB CHOICE UNIT จำนวน 189 คน ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนมวยไทย
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB 
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB 
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป NOVONORDICK จำนวน 17 คน ที่ลานกิจกรรม CENTRAL WORLD
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB 

- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ปผู้บริหารต่างประเทศ ที่ INTER CONTINENTAL HUAHIN HOTEL

ปี พ.ศ.2561

- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง จำนวน 10 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน จำนวน 5 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 16 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ จำนวน 50
 คน

- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวใต้หวัน จำนวน 12 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 22 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักธุรกิจชาวอังกฤษ
 จำนวน 3 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอเมริกา จำนวน 8 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักศึกษาชาวจีน จากมหาวิทยาลัยWUHAN จำนวน 62 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักศึกษาชาวใต้หวัน จำนวน 10 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักศึกษานานาชาติ จำนวน 300 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีจากประเทศจีน จำนวน 30 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวน 57 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 12 คน

ปี พ.ศ.2562
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 17 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2562
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานนักเรียนแลกเปลี่ยน 300 คน ณ ม.กรุงเทพธนบุรี
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ปชาวต่างชาติ จำนวน 30 คน ณ โรงแรมเชอราตัน สุขุมวิท
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ปนักเรียนจีน-ไต้หวัน จำนวน 26 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ปนักศึกษาจีน จำนวน 20 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ปชาวต่างชาติ จำนวน 300 คน ณ สวนรมณีนาถ

 

เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ผู้ที่มีความสนใจในการเรียนมวยไทยในระยะสั้นที่เป็นกลุ่มคณะ เพื่อเป็นส่วนนึงของกิจกรรมสันทนาการ หรือ หลังการประชุม หรือ ระหว่างการอบรมสัมมนาต่างๆ
- กลุ่มนักเรียน - นักศึกษา 
- กลุ่มทัวร์ 
- กลุ่มบริษัท, ห้างร้าน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

เวลาทำการสำนักงาน
จันทร์-เสาร์ : 09.00 - 20.00
อาทิตย์ : 09.00 - 17.00

  • Line Number 082-9851115
  • Facebook
  • Google
  • Instragrm

ที่อยู่
323 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 เทศบาลนครรังสิต

(อาคารตั้งอยู่หลังสนามมวยรังสิต)
Website : www.muaythai-rangsit.com
Website : www.muaythai-institute.com

E-mail : muaythai911@hotmail.com
โทร : 02-9920099, 082-9851115
Line Number : 082-9851115

รอบเวลาเรียน
รอบเช้า 07.00 - 09.00
รอบเที่ยง 12.00 - 14.00
รอบบ่าย 15.00 - 17.00
รอบค่ำ 17.30 - 19.30

LAST UPDATE : 21 กรกฎาคม 2563
© 2016 by MuayThai Institute, Rangsit Thailand.