top of page

อบรมระยะสั้น - MuayThai Seminar

ผลงานที่ผ่านมา (บางส่วน)
- มวยไทยทัวร์ โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศฮ่องกงกรุ๊ปที่ 1 เช้ามาชมศิลปะมวยไทย และฝึกอบรมระยะสั้น
- มวยไทยทัวร์ โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศฮ่องกงกรุ๊ปที่ 2 เช้ามาชมศิลปะมวยไทย และฝึกอบรมระยะสั้น
- นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB เข้าทำการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เป็นเวลา 2 ชม. เพื่อเป็นกิจกรรมสันทนาการพิเศษแก่เด็กนักเรียน ปี 2548, 2549, 2550 และ 2551
- แสดงศิลปะมวยไทยและฝึกซ้อมมวยไทยขั้นพื้นฐานแก่ พนักงานเจ้าหน้าที่บรืษัท MOTOLORA เป็นจำนวน 500 ท่าน
- ฝึกซ้อมมวยไทยขั้นพื้นฐานแก่ นักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-สวีเดน "โครงการสร้างผู้นำแห่งอนาคต เพื่อการพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 3 ประจำปี 2550"
- โชว์ศิลปมวยไทย+แลกเปลี่ยนศิลปการต่อสู้ระหว่าง "มวยไทย จากโรงเรียนมวยไทย - เทควันโดจากประเทศเกาหลี" เป็นจำนวน 100 ท่าน
- ฝึกสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานแก่ กลุ่ม McKinsey ที่โรงแรมสุโขทัย สาทร
- ฝึกสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานแก่ชาวเกาหลี ที่โรงแรมสุโขทัย สาทร จำนวน 40 ท่าน
- ฝึกสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานแก่ชาวสแกนดิเนเวีย ที่โรงแรมสุโขทัย สาทร จำนวน 30 ท่าน
- ฝึกสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานแก่ชาวฝั่งเศส ที่โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จำนวน 22 ท่าน
- นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB เข้าทำการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เป็นเวลา 2 ชม. เพื่อเป็นกิจกรรมสันทนาการพิเศษแก่เด็กๆนักเรียน ปี 2552
- ฝึกสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานแก่กลุ่ม YPO (YOUNG PRESIDENT ORGANIZATION) จำนวน 18 ท่าน
- ฝึกสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB เข้าทำการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เป็นเวลา 3 ชม. เพื่อเป็นกิจกรรมสันทนาการพิเศษแก่เด็กนักเรียน ประจำปี 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558
- ฝึกอบรมมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวอังกฤษ
- คณะนักเรียนระดับปริญญาโท และ ผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนมวยไทย จำนวน 60 ท่าน

ปี พ.ศ.2554
- นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB เข้าทำการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เป็นเวลา 2 ชม. จำนวน 40 คน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและโชว์มวยไทยโบราณ
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 82 คน ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 39 คน ที่โรงเรียนมวยไทย 
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 32 คน 
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวอเมริกัน จำนวน 48 คน ที่โรงเรียนมวยไทย
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวฮ่องกง จำนวน 7 คน ที่โรงเรียนมวยไทย
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวอเมริกันกรุ๊ป EE : Cultural จำนวน 22 คน ที่โรงเรียนมวยไทย
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวฮ่องกง จำนวน 21 คน ที่โรงเรียนมวยไทย
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวฮ่องกง จำนวน 31 คน ที่โรงเรียนมวยไทย
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวอเมริกันและยุโรป จำนวน 80 คน ที่โรงแรม RENAISSANCE HOTEL
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวฮ่องกง จำนวน 16 คน ที่โรงเรียนมวยไทย

ปี พ.ศ.2555
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวอเมริกันและยุโรป จำนวน 120 คน ที่โรงแรม GRAND HYATT ERAWAN BANGKOK HOTEL
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวฮ่องกงกรุ๊ป PRUDENTIAL จำนวน 115 คน ที่โรงเรียนมวยไทย 
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวอเมริกันและยุโรป กรุ๊ป ZURICH INSURANCE จำนวน 40 คน ที่โรงเรียนมวยไทย
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 21 คน ที่โรงเรียนมวยไทย
- โชว์สาธิตการชกมวยไทยและสอนมวยไทยพื้นฐาน ณ โรงแรม GRAND HYATT ERAWAN, BANGKOK 
- โชว์สาธิตการชกมวยไทยและสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป SONY ERICSSON ณ โรงแรมPENNINSULA BANGKOK HOTEL
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 22 คน ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB 
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 6 รอบเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 220 คน ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB 
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวอเมริกัน จำนวน 25 คน 
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มชาวอเมริกัน จำนวน 21 คน โดย TOP THAI HOLIDAYS
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 17 คน ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่ม ECS HP จากประเทศมาเลเซีย จำนวน 19 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดีย จำนวน 150 คน พร้อมจัดการแข่งขันมวยไทย นัดพิเศษในงานเลี้ยง GALA DINNER

 
ปี พ.ศ.2556-2560
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่ม PRUDENTIAL ชาวฮ่องกง จำนวน 25 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB จำนวน 22 คน ที่โรงเรียนมวยไทย
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐาน ISB CHOICE UNIT จำนวน 171 คน ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐาน ISB CHOICE UNIT จำนวน 109 คน ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐาน ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB 
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป EF Cultural, USA จำนวน 21 คน ที่โรงเรียนมวยไทย
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐาน ISB CHOICE UNIT จำนวน 189 คน ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนมวยไทย
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB 
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB 
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป NOVONORDICK จำนวน 17 คน ที่ลานกิจกรรม CENTRAL WORLD
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB 

- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ปผู้บริหารต่างประเทศ ที่ INTER CONTINENTAL HUAHIN HOTEL

ปี พ.ศ.2561

- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง จำนวน 10 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน จำนวน 5 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 16 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ จำนวน 50
 คน

- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวใต้หวัน จำนวน 12 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 22 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักธุรกิจชาวอังกฤษ จำนวน 3 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอเมริกา จำนวน 8 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักศึกษาชาวจีน จากมหาวิทยาลัยWUHAN จำนวน 62 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักศึกษาชาวใต้หวัน จำนวน 10 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักศึกษานานาชาติ จำนวน 300 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีจากประเทศจีน จำนวน 30 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวน 57 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 12 คน

ปี พ.ศ.2562
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 17 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2562
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานนักเรียนแลกเปลี่ยน 300 คน ณ ม.กรุงเทพธนบุรี
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ปชาวต่างชาติ จำนวน 30 คน ณ โรงแรมเชอราตัน สุขุมวิท
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ปนักเรียนจีน-ไต้หวัน จำนวน 26 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ปนักศึกษาจีน จำนวน 20 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ปชาวต่างชาติ จำนวน 300 คน ณ สวนรมณีนาถ

ปี พ.ศ.2563 (สถานการณ์โควิด)

- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 26 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2563
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ปเยาวชน IYF จำนวน 220 คน (โดยแบ่งเป็น 50-60 คนต่อรอบ รวมทั้งสิ้น 4 รอบเรียน)
- อบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ B-License จำนวน 55 คน โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ.2564 (สถานการณ์โควิด)
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB จำน
วน 28 คน

- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2564

ปี พ.ศ.2565 (สถานการณ์โควิด)
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานกรุ๊ป ISB ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB จำนวน 22 คน
- ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2565
- อบรมหลักสูตรกรรมการผู้ตัดสินระดับ B-License จำนวน 60 คน โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ.2566
 
 

เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ
เรียนมวยหมู่คณะ

เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ผู้ที่มีความสนใจในการเรียนมวยไทยในระยะสั้นที่เป็นกลุ่มคณะ เพื่อเป็นส่วนนึงของกิจกรรมสันทนาการ หรือ หลังการประชุม หรือ ระหว่างการอบรมสัมมนาต่างๆ
- กลุ่มนักเรียน - นักศึกษา 
- กลุ่มทัวร์ 
- กลุ่มบริษัท, ห้างร้าน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

MuayThai

MuayThai

ดูตอนนี้
bottom of page