top of page

ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เกษบำรุง
อวยชัย ลูกมาตุลี

ประวัติของนายอำนวย  เกษบำรุง
สถานที่เกิด      : ที่อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อปี พ.ศ. 2478 
วุฒิการศึกษา   : จบการศึกษา  สาขาวิชาช่างยนต์  จากโรงเรียนช่างกลปทุมวัน
เข้าสู่วงการมวย : เมื่อปี พ.ศ. 2499  เป็นนักมวยสังกัด"ลูกมาตุลี" ในชื่อนักมวย "อวยชัย ลูกมาตุลี"


ประวัติด้านวงการมวย
: มาชกมวยที่กองทัพบก  ได้รางวัลชนะเลิศจากกรมขนส่งทหารบก  และได้รางวัลรองชนะเลิศมวยสากลสมัครเล่นปี พ.ศ. 2500  กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่น (แพ้คะแนน  สมศักดิ์  แหลมฟ้าฝ่า)
- ปี พ.ศ. 2505  เปิดค่ายมวยรับสอนมวย  ใช้ชื่อค่ายมวย “ศิษย์สยาม สิงห์เมืองสุพรรณ  ลูกรังสิต  ส.สุกัญญา” 
- ปี พ.ศ. 2507  เป็นโปรโมเตอร์จัดมวยที่สนามมวยรังสิต
- ปี พ.ศ. 2508  เป็นนายสนามมวยเวทีมวยรังสิต 
- เป็นนายสนามมวยมาแล้วเกือบ 50 ปี
- ปัจจุบันเป็นนายสนามมวยนานาชาติ รังสิต, เป็นประธานมูลนิธิและนายกสมาคมนักมวยเก่า
- ปี 2540  ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เปิดการเรียนการสอนมวยไทย  ในนาม  “โรงเรียนมวยไทย รังสิต”
-ปี พ.ศ. 2538  ได้เป็นกรรมการก่อตั้งสภามวยไทยโลก  โดยมี พล.อ. วิมล  วงศ์วานิชย์  เป็นประธานสภามวยไทยโลก (ผ.บ.ท.บ. ในขณะนั้น)  มี พล.อ.เชษฐา  ฐานะจาโร  เป็นรองประธานสภามวยไทยโลก  มี พล.อ.วรยุทธ มีสมมนต์  เป็นเลขธิการสภามวยไทยโลก
        สภามวยไทยโลกก่อตั้งโดย  ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร  ต่อมา พล.อ.วิมล  วงศ์วานิชย์  เกษียรราชการ  พล.อ.เชษฐา  ฐานะจาโร  ก็ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภามวยไทยโลก  จนถึงปัจจุบัน
- ปี พ.ศ. 2542  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานชมรมนักมวยเก่า
- ปี พ.ศ. 2545  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานมูลนิธิเก่า และ ได้
รับเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และครอบครัวดเีด่น ประจำปี พ.ศ. 2545  ณ สวนอำพร
- ปี พ.ศ. 2547  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น  นายกสมาคมนักมวยเก่า  ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 2,000 คน

 

ประวิติการทำธุรกิจ
1. ประธานบริษัท เกษธานี กรุ๊ป จำกัด
2. ประธานบริษัท เกษธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
3. ประธานบริษัท น้าเลี่ยม จำกัด
4. ประธานบริษัท โลตัส สเตเดียม จำกัด
5. ประธานบริษัท มวยไทยโลก จำกัด
6. ประธานบริษัท มวยไทยอินเตอร์ จำกัด
7. ประธานสนามมวยรังสิต
8. ประธานโรงเรียนมวยไทย
9. ประธานมลูนิธินักมวยเก่า
10. ประธานชมรมนักมวยเก่า
11. นายกสมาคมนักมวยเก่า
12. อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่งที่ได้รับเชิญ
1. กรรมการกอ่ตั้งสภามวยไทยโลก
2. ประธานชมรมนักมวยเก่าแห่งประเทศไทย
3. อนุกรรมการพระราชบัญญัตั มวย
4. อนุกรรมการมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย
5. อุปนายกสมาคมมวยไทยสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย
6. รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
7. กรรมการกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 

หลักการสำคัญและวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งโรงเรียนมวยไทย

     ภายใต้การรับรองและอนุญาตของกระทรวงศึกษาธิการ ก็คือการดำเนินการอย่างมีระบบและมาตรฐานให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นสถาบันทางวิชาการ แหล่งข้อมูลและศูนย์วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับกีฬามวยไทย ที่สามารถรองรับความประสงค์ของผู้ที่สนใจในกีฬามวยไทยได้ทั่วโลก แต่ก่อนที่จะก้าวไปสู่มาตรฐานในระดับนั้นได้ ก็เป็นเรื่องที่จะดำเนินการอย่างเป็นระบบ และสร้างความสมบูรณ์แบบในด้านการเรียนการสอนขึ้นมาเป็นพื้นฐานในเบื้องต้น ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะทางวิชาการ 

    ด้วยวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้เอง การระดมสมองจากบรรดาคณาจารย์ที่เต็มไปด้วยความเชี่ยวชาญและเจนจัดในกีฬามวยไทยจึงเกิดขึ้น เพื่อการค้นคว้า รวบรวม อย่างเป็นระบบภายใต้หลักเกณฑ์ของการจัดทำหลักสูตรที่จะต้องแยกจากกันอย่างชัดเจน ระหว่างการใช้หมัด เท้า เข่า และศอก ซึ่งการใช้หมัด และศอกที่งดงามแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพในลีลาของยุทธศิลปะแห่งมวยไทยก่อนที่จะเรียบเรียงขึ้นมาในเชิงวิชาการ เพื่อเป็นตำราในการประกอบการเรียน - การสอน  ซึ่งทำให้โรงเรียนมวยไทยได้มีระบบการเรียน - การสอนที่มีมาตรฐาน โดยรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการและ สภามวยไทยโลก และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ ทำให้โรงเรียนมวยไทยมีความแตกต่างจากค่ายมวยต่างๆในเรื่องของระบบการเรียน - การสอน

วัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนมวยไทย มีดังนี้
1. เพื่อรักษาไว้ซึ่งศิลปะการต่อสู่ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าอันยอดเยี่ยมที่เรียกว่า " มวยไทย " ให้เป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทย และของโลกสืบไป
2. เพื่อส่งเสริม , เผยแพร่ และสนับสนุนเยาวชน และประชาชนทุกประเทศทั่วโลกให้ได้รับการฝึกอบรม และเรียนรู้มวยไทยอย่างมีระบบ และถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของผู้เข้ารับการอบรม และเรียนรู้วิชามวยไทย เพื่อป้องกันตัวเอง และป้องกันบุคคลอื่น
4. เพื่อส่งเสริมมวยไทยให้เป็นกีฬาสากล ทั้งผู้ชายและผู้หญิงในสายสมัครเล่น และอาชีพ

บุคคลผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
คนที่ 90 อำนวย เกษบำรุง
ออกอากาศเมื่อปี 2549 

รายการ ลูกไม้ไกลต้น เมื่อปี 2551

bottom of page