ค่าหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

หลักสูตรมวยไทย

ระยะเวลาเรียน

ค่าหลักสูตร

เป็นกรุ๊ป     /     ส่วนตัว


เรียนรายครั้ง รอบค่ำ ทุกวันจันทร์-เสาร์ (ไม่มีใบประกาศนียบัตร) 
เรียนรายครั้ง
(ไม่มีใบประกาศนียบัตร) 
เรียนรายวัน (ไม่มีใบประกาศนียบัตร)
10 รอบเรียน (ไม่มีใบประกาศนียบัตร)
20 รอบเรียน (ไม่มีใบประกาศนียบัตร)
30 รอบเรียน (ไม่มีใบประกาศนียบัตร)

 
ขั้นปรับพื้นฐาน สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี (ไม่มีใบประกาศนียบัตร)
1 เดือน สำหรับผู้ใหญ่ อายุเกิน14ปีขึ้นไป (ไม่มีใบประกาศนียบัตร)
2 เดือน สำหรับผู้ใหญ่ อายุเกิน14ปีขึ้นไป (ไม่มีใบประกาศนียบัตร)
3 เดือน สำหรับผู้ใหญ่ อายุเกิน14ปีขึ้นไป (ไม่มีใบประกาศนียบัตร)
4 เดือน สำหรับผู้ใหญ่ อายุเกิน14ปีขึ้นไป (ไม่มีใบประกาศนียบัตร)
10 เดือน สำหรับผู้ใหญ่ อายุเกิน14ปีขึ้นไป 
(ไม่มีใบประกาศนียบัตร)


มวยไทย 1 (ขั้นพื้นฐาน) อายุ 15 ปีขึ้นไป
มวยไทย 2 (ขั้นกลาง)
มวยไทย 3 (ขั้นก้าวหน้า)
มวยไทย 4 (ขั้นสูง)

 
ผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน)
ผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับ 2 (ขั้นกลาง)
ผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับ 3 (ขั้นก้าวหน้า)

 
ผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่น 1 (ขั้นภูมิภาค) 
ผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่น 2 (ระดับชาติ) 
ผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่น 3 (ระดับนานาชาติ) 

 
ผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพ 1 (ระดับภูมิภาค) 
ผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพ 2 (ระดับชาติ) 
ผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพ 3 (ระดับนานาชาติ) 

กรณีต้องการเรียนเป็นกรุ๊ปส่วนตัว ทั้งในโรงเรียนฯ หรือ นอกสถานที่

(ขนาดกรุ๊ปได้ตั้งแต่ 5 - 350 ท่าน/กรุ๊ป)


2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง

10 รอบเรียน ภายใน 2 เดือน

20 รอบเรียน ภายใน 5 เดือน
30 รอบเรียน ภายใน 6 เดือน

 
รายเดือน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
รายเดือน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
รายเดือน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
รายเดือน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
รายเดือน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
รายเดือน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

40 ชม. ภายใน 90 วัน
50 ชม. ภายใน 110 วัน

60 ชม. ภายใน 120 วัน
300 ชม. ภายใน 180 วัน

 
72 ชม. ภายใน 90 วัน
72 ชม. ภายใน 90 วัน
80 ชม. ภายใน 90 วัน

 
72 ชม. ภายใน 90 วัน
72 ชม. ภายใน 90 วัน
80 ชม. ภายใน 90 วัน

 
60 ชม. ภายใน 90 วัน
60 ชม. ภายใน 90 วัน
60 ชม. ภายใน 90 วัน

 
60 - 180 นาที


159
400
800
3,300
6,000
8,000

2,000

3,000

4,000

5,400

6,400

14,000

4,000
5,000
6,000
30,000

14,400
18,000
34,000

14,400

18,000

34,000

14,400

18,000

34,000

กรุณาติดต่อ


-
900
1,600
9,000

14,000
16,000

-
-
-

-
-
-

14,000
15,000
16,000
40,000

 
24,400
28,000
44,000
 
24,400
28,000
44,000
 
24,400
28,000
44,000
 
กรุณาติดต่อ

         ศูนย์รวมแหล่งความรู้มวยไทยและสร้างเสริมความแข็งแรงของร่างกายอย่างเป็นระบบ        

เวลาเรียน (ในสภาวะโควิด)

 

วัน / รอบเรียน

รอบเช้า

รอบบ่าย

รอบค่ำ (รอบโปรโมชั่น)

วันจันทร์ - วันเสาร์

07.00 - 09.00

เรียนส่วนตัว (Private class)

เวลาสอบ (Exam time)

15.00 - 17.00

17.30 - 19.30

09.00 - 15.00 หรือ ตามเวลานัดหมาย

14.00 - 15.00

 หยุดทุกวันวันอาทิตย์

วันหยุดประจำปี2565 ของโรงเรียนมวยไทย
- ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2563 (รวม 6 วัน)

- กรณีวันหยุดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารการสมัครเรียน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ราชการออกให้ หรือ สำเนาสูติบัตรสำหรับเด็กๆ จำนวน 1 ใบ
2. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (อายุรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม และ/หรือผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง

ค่าเครื่องแบบนักเรียนมวยไทย

1. เสื้อกล้ามนักเรียน
2. กางเกงมวยไทย

3. ผ้าพันมือ
4. แองเกิ้ลรัดข้อเท้า
หมายเหตุ ราคาเครื่องแบบขึ้นอยู่กับขนาดและเนื้อผ้าที่เลือก, ราคาประมาณ 1,200 - 1,500 บาท ทั้งนี้อุปกรณ์ส่วนอื่นๆ นักเรียนสามารถนำมาเองก็ได้ หรือ สามารถจัดซื้อได้ในห้องจำหน่ายสินค้าที่โรงเรียนมวยไทยในราคานักเรียน

 

การสอบ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1. การสอบวิชามวยไทย >> หลังจากการเรียนครบตามชั่วโมงที่กำหนดแล้ว ทางโรงเรียนจะทำการทดสอบความรู้ความสามารถที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปทั้งหมด โดยครูมวยจะเป็นผู้นัดวันสอบ ซึ่งเวลาทำการสอบมีเพียงช่วงเวลา 14.00 น.เท่านั้น โดยมีอาจารย์ผู้สอบจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ทำการสอบ ซึ่งนักเรียนจะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 60% จะถือว่า "สอบผ่าน" ทางโรงเรียนถือว่าจบหลักสูตรนี้และจะออก "ใบประกาศนียบัตร (MUAYTHAI CERTIFICATE)" และ"ใบผลคะแนนรายบุคคล (MuayThai Transcript)" ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ สภามวยไทยโลก และโรงเรียนมวยไทย 
กรณีนักเรียนที่ "สอบตก" สามารถเรียนเพิ่มเติมได้และทำการ สอบซ่อม ใด้อีก 1 ครั้ง ภายใน15วันหลังวันที่ทำการสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากยังสอบตกอีก จะต้องทำการลงทะเบียนเรียนใหม่เท่านั้น
2. การทดสอบสมรรถภาพร่างกายรายบุคคล >> เป็นการทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลความสามารถทางร่างกายของนักเรียนรายบุคคลโดยการทดสอบนี้ไม่มีผลใดๆต่อคะแนนวิชา "มวยไทย" ทั้งสิ้น โดยแบ่งการทดสอบสมรถภาพทางร่างกายออกเป็น 6 ประเภท คือ
     2.1 วิ่งทางตรงสปีด
     2.2 วิ่งซิกแซก           
     2.3 วิดพื้น                   ภายใน 30 วินาที
     2.4 ลุกนั่ง (Squat)      ภายใน 30 วินาที
     2.5 Sit-up                  ภายใน 30 วินาที
     2.6 ดึงข้อ                    ภายใน 30 วินาที

 

ทั้งนี้ทางโรงเรียนมวยไทย ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกๆปี

 

 

Our Facilities

 

1. ที่พัก แบ่งเป็นเป็น 3 ประเภทห้อง คือ
          - ห้องพัดลมแบบรวม                   ราคา 200 บาท/วัน
          - ห้องแอร์ เดี่ยว                            ราคา 580 บาท/วัน
          - ห้องแอร์ พักคู่                            ราคา 760 บาท/วัน
          - ห้องแอร์ พักเป็นทีม/คณะ         ราคา 1,500 บาท/วัน     

          หมายเหตุ - เวลาเช็คอิน 14.00 น.  /  เวลาเช็คเอ้าท์ 12.00 น.
                            - สำหรับผู้ที่สนใจพักระยะยาว สามารถติดต่อสอบถามราคาค่าที่พักได้ที่เบอร์ 082-9851115
2. อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Free Wifi Internet & FiberOptics) >> นักเรียนสามารถขอรหัสผ่านได้ที่ออฟฟิตได้ฟรี

3. ห้องยกน้ำหนัก  >> นักเรียนสามารถใช้บริการได้ฟรี ตั้งแต่ 07.00 - 19.30 น.
          หากมิใช่นักเรียน, มีค่าบริการดังนี้
        - สมาชิกรายวัน               ราคา 100 บาท/คน
        - สมาชิกรายเดือน           ราคา 900 บาท/คน
        - สมาชิกราย 3 เดือน       ราคา 2,500 บาท/คน

         หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามกฎระเบียบและมารยาทการใช้ของโรงเรียนมวยไทย
4. สนามบาสเกตบอลแบบครึ่งสนาม     นักเรียนสามารถใช้ได้ฟรีตลอดอายุหลักสูตร
5. แบตมินตันในร่ม                               นักเรียนสามารถใช้ได้ฟรีตลอดอายุหลักสูตร
6. ฟุตซอลในร่ม                                   นักเรียนสามารถใช้ได้ฟรีตลอดอายุหลักสูตร
7. Body Weight Station                   นักเรียนสามารถใช้ได้ฟรีตลอดอายุหลักสูตร
8. ส่วนพักคอย พร้อม LED TV             นักเรียนสามารถใช้ได้ฟรีตลอดอายุหลักสูตร
9. ห้องอาบน้ำชาย-หญิง                      นักเรียนสามารถใช้ได้ฟรีตลอดอายุหลักสูตร
10. ตู้ล็อกเกอร์                                     นักเรียนสามารถใช้ได้ฟรีตลอดอายุหลักสูตร

 
 

ประวัติมวยไทย
ประวัติมวยไทย

press to zoom
ประวัติมวยไทย
ประวัติมวยไทย

press to zoom
ส่วนพักคอย
ส่วนพักคอย

press to zoom
ประวัติมวยไทย
ประวัติมวยไทย

press to zoom
1/5
Flr3-01
Flr3-01

โถงทางเดินชั้น 3 (ส่วนห้องพักนักเรียน)

press to zoom
Flr3-02
Flr3-02

โถงทางเดินชั้น 3 (ส่วนห้องพักนักเรียน)

press to zoom
ห้องพักคู่
ห้องพักคู่

press to zoom
Flr3-01
Flr3-01

โถงทางเดินชั้น 3 (ส่วนห้องพักนักเรียน)

press to zoom
1/36
ภายในยิมใหญ่-โรงเรียนมวยไทยรังสิต
ภายในยิมใหญ่-โรงเรียนมวยไทยรังสิต

ภายในยิมใหญ่-โรงเรียนมวยไทยรังสิต

press to zoom
ภายในยิมใหญ่-โรงเรียนมวยไทยรังสิต
ภายในยิมใหญ่-โรงเรียนมวยไทยรังสิต

ภายในยิมใหญ่-โรงเรียนมวยไทยรังสิต

press to zoom
Weight Training Room
Weight Training Room

Weight Training Room

press to zoom
ภายในยิมใหญ่-โรงเรียนมวยไทยรังสิต
ภายในยิมใหญ่-โรงเรียนมวยไทยรังสิต

ภายในยิมใหญ่-โรงเรียนมวยไทยรังสิต

press to zoom
1/34
ห้องอาบน้ำและห้องน้ำ ชาย
ห้องอาบน้ำและห้องน้ำ ชาย

press to zoom
ห้องอาบน้ำและห้องน้ำ ชาย
ห้องอาบน้ำและห้องน้ำ ชาย

press to zoom
ห้องอาบน้ำและห้องน้ำ หญิง
ห้องอาบน้ำและห้องน้ำ หญิง

press to zoom
ห้องอาบน้ำและห้องน้ำ ชาย
ห้องอาบน้ำและห้องน้ำ ชาย

press to zoom
1/17
ไหว้ครูมวยไทย - ปี่มวยไทย
00:0000:00