top of page

หลักสูตรมวยไทย

๑. หลักสูตรมวยไทย 
เป็นหลักสูตรที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึงทักษะต่าง ๆ ของมวยไทยได้อย่างถูกต้อง โดยทางโรงเรียนจะแบ่งระดับการเรียนมวยไทยออกเป็น ๔ ระดับด้วยกัน เริ่มจากระดับความสามารถขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานมวยไทยที่ถูกต้อง เช่น การรำมวย การจดมวย การสืบก้าว การป้องกัน การใช้อวัยวะเป็นอาวุธ หมัด เท้า เข่า ศอก หลังจากผ่านขั้นพื้นฐานแล้ว ก็เข้าสู่ระดับความสามารถขั้นกลาง ในขั้นกลางผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อาวุธต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ เฉียบคมมากยิ่งขึ้น ต่อมาก็จะเป็นระดับความสามารถขั้นก้าวหน้า ครูผู้สอนจะสอนให้ทราบถึงทักษะในการ รุก - รับ และการป้องกันตัวด้วยแม่ไม้มวยไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง และหากผู้ศึกษาต้องการศึกษาให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไปอีก ทางโรงเรียนก็มีระดับความสามารถขั้นสูง ผู้เรียนจะได้รับทักษะขั้นสูง การใช้แม่ไม้มวยไทยให้ได้ดีมีประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด และประการสำคัญผู้เรียนทุกท่าน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการของมวยไทย รวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของไทยอีกด้วย

หลักสูตรมวยไทย แบ่งระดับการเรียนมวยไทยออกเป็น ๔ ระดับ (ระดับ ๑ - ๔) ด้วยกัน คือ
๑.๑ มวยไทย ๑ (หลักสูตรมวยไทยขั้นพื้นฐาน)         ระยะเวลาเรียนรวมอย่างน้อย ๔๐ ชั่วโมง หรือ ๑๐ วัน          อ่านเพิ่มเติม          
๑.๒ มวยไทย ๒ (หลักสูตรมวยไทยขั้นกลาง)            ระยะเวลาเรียนรวมอย่างน้อย ๕๐ ชั่วโมง หรือ ๑๓ วัน           อ่านเพิ่มเติม 
๑.๓ มวยไทย ๓ (หลักสูตรมวยไทยขั้นก้าวหน้า)        ระยะเวลาเรียนรวมอย่างน้อย ๖๐ ชั่วโมง หรือ ๑๕ วัน          อ่านเพิ่มเติม 
๑.๔ มวยไทย ๔ (หลักสูตรมวยไทยขั้นสูง)                 ระยะเวลาเรียนรวมอย่างน้อย ๓๐๐ ชั่วโมง หรือ ๙๐ วัน        อ่านเพิ่มเติม 

หมายเหตุ ทุกหลักสูตรข้างต้น เมื่อนักเรียนเรียนครบตามจำนวนชั่วโมงหรือครบตามหลักสูตรกำหนดอย่างมีความชำนาญในระดับนึง ครูมวยจะนัดทำการทดสอบวัดผลความสามารถ โดยการสอบจะทำการสอบในเวลา 14.00 - 15.00 น. ซึ่งใช้ครูมวยในการทดสอบทั้งหมด 3 ท่าน ตัดเกรดเฉลี่ยผ่านที่ 60%

ดูรายละเอียดการสอบ

 

 

๒. หลักสูตรผู้ฝึกสอนมวยไทย 
ในหลักสูตรผู้ฝึกสอนมวยไทยนั้น ทางโรงเรียนมวยไทย จะสอนให้ผู้เข้าเรียนได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับมวยไทยทั้งประวัติ พัฒนาการ หลักในการสอน จิตวิทยาในการสอน เทคนิค ขั้นตอนในการสอน รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของศิลปมวยไทยอีกด้วย


หลักสูตรผู้ฝึกสอนมวยไทยนั้น ทางโรงเรียนได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ (ระดับ ๑ - ๓) ด้วยกัน คือ
๒.๑ ผู้ฝึกสอน ๑ (หลักสูตรผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐาน)        ระยะเวลาเรียนรวมอย่างน้อย ๗๒ ชั่วโมง หรือ ๑๘ วัน        อ่านเพิ่มเติม

๒.๒ ผู้ฝึกสอน ๒ (หลักสูตรผู้ฝึกสอนขั้นกลาง)           ระยะเวลาเรียนรวมอย่างน้อย ๗๒ ชั่วโมง หรือ ๒๑ วัน        อ่านเพิ่มเติม

๒.๓ ผู้ฝึกสอน ๓ (หลักสูตรผู้ฝึกสอนขั้นสูง)                 ระยะเวลาเรียนรวมอย่างน้อย ๘๐ ชั่วโมง หรือ ๓๐ วัน         อ่านเพิ่มเติม

หมายเหตุ ทุกหลักสูตรข้างต้น เมื่อนักเรียนเรียนครบตามจำนวนชั่วโมงหรือครบตามหลักสูตรกำหนดอย่างมีความชำนาญในระดับนึง ครูมวยจะนัดทำการทดสอบวัดผลความสามารถ โดยการสอบจะทำการสอบในเวลา 14.00 - 17.30 น. ซึ่งใช้ครูมวยในการทดสอบทั้งหมด 3 ท่าน ตัดเกรดเฉลี่ยผ่านที่ 60%

ดูรายละเอียดการสอบ


   สำหรับท่านผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำงานตามฟิตเนส, ยิมออกกำลังกาย, ศูนย์ออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นยิมขนาดเล็กหรือใหญ่, หรือตามโรงแรม-รีสอร์ททั่วประเทศหรือต่างประเทศทั่วโลก มีความประสงค์จะเรียนรู้เพิ่มเติมเสริมทักษะความรู้ความสามารถและศักยภาพอย่างเป็นระบบ มีมาตราฐานและมีประสิทธิภาพในระดับ "ผู้ฝึกสอนมวยไทย" ซึ่งสำเร็จหลักสูตรฯ แล้วมีใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและสภามวยไทยโลก  สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ
   ทั้งนี้เกณฑ์การรับสมัครในระดับผู้ฝึกสอนมวยไทยนั้น จะพิจารณาตามความรู้ความสามารถด้านวิชามวยไทยเป็นหลัก หากไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ อาจจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรผู้ฝึกสอนได้ทันที คณะครูมวยจะพิจารณาลงความเห็นให้ลงทะเบียนในหลักสูตรอื่นๆ เช่น มวยไทย 2 และ/หรือ มวยไทย 3 ก่อนเพื่อปรับพื้นฐาน จึงจะทำการพิจารณาอีกครั้งหากผลการสอบในหลักสูตรมวยไทย 3 เกินกว่า 75% ขึ้นไป (กรุณาวางแผนบริหารเวลาในการเรียนให้ดีล่วงหน้า รวมถึงวันหยุดพักผ่อน เพื่อฟื้นฟูรักษากล้ามเนื้อ, เจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้)

 

๓. หลักสูตรผู้ตัดสิน 
หลักสูตรผู้ตัดสินนั้นทางโรงเรียนแยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
ประเภท มวยไทยสมัครเล่น และประเภทมวยไทยอาชีพ โดยจะสอนให้ผู้เข้าเรียนได้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยทั้งหมดกฎ กติกาต่าง ๆ การปฏิบัติ หน้าที่ ขอบเขตของผู้ตัดสิน การให้คะแนน การตัดสินในแบบต่าง ๆ รวมทั้งไหวพริบ และการแก้ไขปัญหา การควบคุมการแข่งขันในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกด้วย ทั้งนี้นักเรียนยังสามารถได้รับประสบการณ์ในการให้คะแนนและการห้ามนักมวยอาชีพบนสังเวียนจริงๆ

๓.๑ หลักสูตรผู้ตัดสิน ประเภทมวยไทยสมัครเล่น แบ่งออกเป็น ๓ ระดับย่อยๆด้วยกัน คือ
    ๓.๑.๑ หลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่นระดับภูมิภาค           ระยะเวลาเรียนรวมอย่างน้อย ๗๒ ชั่วโมง หรือ ๑๘ วัน
    ๓.๑.๒ หลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่นระดับชาติ                ระยะเวลาเรียนรวมอย่างน้อย ๗๒ ชั่วโมง หรือ ๑๘ วัน
    ๓.๑.๓ หลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่นระดับนานาชาติ       ระยะเวลาเรียนรวมอย่างน้อย ๗๒ ชั่วโมง หรือ ๑๘ วัน


๓.๒ หลักสูตรผู้ตัดสิน ประเภทมวยไทยอาชีพ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับย่อยๆด้วยกัน คือ
    ๓.๒.๑ หลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพระดับภูมิภาค                ระยะเวลาเรียนรวมอย่างน้อย ๖๐ ชั่วโมง หรือ ๑๕ วัน
    ๓.๒.๒ หลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพระดับชาติ                     ระยะเวลาเรียนรวมอย่างน้อย ๖๐ ชั่วโมง หรือ ๑๕ วัน
    ๓.๒.๓ หลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพระดับนานาชาติ            ระยะเวลาเรียนรวมอย่างน้อย ๖๐ ชั่วโมง หรือ ๑๕ วันหมายเหตุ หลักสูตรการเรียน-การสอนมวยไทยทุกหลักสูตรของเรา มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้การเรียน-การสอนมีความเข้นข้น และเพื่อให้นักเรียนมวยได้รับความรู้วิชา "มวยไทย" อย่างเต็มที่

 

 

 

เพลงปีมวยไทย ยกที่5 - โรงเรียนมวยไทย รังสิต
00:0000:00
bottom of page